Hét groenste tuincentrum van Eindhoven

Privacyverklaring Tuincentrum Soontiëns

 

Tuincentrum Soontiëns, gevestigd aan de Urkhovenseweg 570 te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 10 juni 2018.

 

Contactgegevens:

Urkhovenseweg 570

5641 KX Eindhoven

www.tuincentrumsoontiens.nl

040-2811339

Femke Soontiëns is de functionaris gegevensbescherming van Tuincentrum Soontiëns. Zij is te bereiken via femke@tuincentrumsoontiens.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tuincentrum Soontiëns verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Registratie van door u afgenomen materialen en/of diensten

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via femke@tuincentrumsoontiens.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tuincentrum Soontiëns verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, die voor u relevant zijn

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tuincentrum Soontiëns neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om

besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tuincentrum Soontiëns) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tuincentrum Soontiëns bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens t.b.v. bestelling van producten via tuincentrum >  gegevens worden bewaard tot na het leveren van het bestelde product, bewaartermijn maximaal 6 maanden.

Persoonsgegevens t.b.v. levering van producten en/of diensten op huisadres > gegevens worden bewaard ten behoeve van nazorg/garantieverlening, bewaartermijn maximaal 10 jaar na laatst geleverde product/dienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tuincentrum Soontiëns verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden in geen geval verkocht of doorgegeven voor commerciële doeleinden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tuincentrum Soontiëns gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw  voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Google Analytics

Tuincentrum Soontiëns gebruikt Google Analytics om het bezoek aan onze websites te kunnen analyseren, zodat wij onze websites voor u kunnen optimaliseren. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tuincentrum Soontiëns en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar femke@tuincentrumsoontiens.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tuincentrum Soontiëns wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tuincentrum Soontiëns neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via functionaris gegevensbescherming femke@tuincentrumsoontiens.nl.

Concreet hebben wij de volgende maatregelen genomen ter beveiliging:

  • Onze automatiseringssystemen zijn voorzien van softwarebeveiliging om ongeoorloofde inzage in persoonsgegevens te voorkomen.
  • Alle personen binnen ons bedrijf die van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Handelsnamen

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op alle activiteiten via onze handelsnamen te weten:

Soontiëns Hoveniers, Hoveniersbedrijf Van der Palen, Soontiëns Boomverzorging, Soontiëns Stadsnatuur, Soontiëns Ecology en Tuinshopper.nl.